HOME IACUC POLICY & GUIDELINE TRAINING FORM REFERENCE COMPLAINT CONTACT US  
 

 

 

   
 

1. คณะกรรมการดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองของสถาบัน [PDF]

2. มาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน [PDF]

3. การเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณารับรอง และการเขียน Animal Protocol Form [PDF]