HOME IACUC POLICY & GUIDELINE TRAINING FORM REFERENCE COMPLAINT CONTACT US  
 

 

 

   
 

 

สภาวิจัยแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยและหน่วยงานกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ในประเทศ ได้จัดทำและเผยแพร่จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่อให้หน่วยงานที่มีการใช้สัตว์ ในงานวิจัย ทดสอบ การเรียนการสอน และงานผลิตชีววัตถุ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์ในประเทศ เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ สอดคล้องกับระบบมาตรฐานคุณภาพสากล มีการคำนึงถึงกฎระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อกำหนดต่างๆ กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตระหนักถึงจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง อันจะส่งผลให้ให้งานวิจัยนั้นเป็นที่ยอมรับได้ทั้งในด้านความถูกต้อง แม่นยำ คุณภาพ ทั้งระดับประเทศและระดับสากล  ซึ่งตามข้อกำหนดของสภาวิจัยแห่งชาติได้กำหนดให้แต่ละสถาบันที่มีการใช้สัตว์ จัดตั้งคณะกรรมการดูแลการใช้สัตว์ของแต่ละหน่วยงานเพื่อจัดการในเรื่องการใช้สัตว์ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามคุณภาพของการดูแลสัตว์และสวัสดิภาพของสัตว์ทดลองในแต่ละสถาบันมีความแตกต่างกัน

 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขขึ้นโดยให้มีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาและทบทวนข้อเสนอโครงการใช้สัตว์  การตรวจติดตามการเลี้ยงและใช้สัตว์  จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และแผนงานส่งเสริมที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง ทั้งในส่วนของศูนย์สัตว์ทดลอง ผู้เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูและการใช้สัตว์ และคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ก็เพื่อให้มั่นใจว่าการเลี้ยงดูแลการการใช้สัตว์ทดลองของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นไปตามมาตรฐานสากล กฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ ของประเทศไทย


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขซึ่งมีหน่วยเลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลอง (กลุ่มสัตว์ทดลอง) ได้รับการรับรองแผนการดูแลและเลี้ยงสัตว์ทดลอง The Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International (AAALAC International) เมื่อปี พ.ศ. 2555 และได้รับการตรวจทบทวนแผนงานการเลี้ยงและดูแลสัตว์ว่ายังคงเป็นไปตามมาตรฐาน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 โดยยังคงได้รับ full accreditation ต่อไปอีก 3 ปี