HOME IACUC POLICY & GUIDELINE TRAINING FORM REFERENCE COMPLAINT CONTACT US  
 

 

 

   
 

1. แบบเสนอโครงการที่มีการใช้สัตว์ทดลอง สำหรับงานวิจัย ผลิต ทดสอบ และการเรียนการสอน [DOC]

2. รายการตรวจสอบแบบข้อเสนอโครงการที่มีการใช้สัตว์ทดลอง สำหรับผู้เสนอแบบเสนอโครงการขอใช้สัตว์ทดลอง [DOC]

3. แบบคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการที่ผ่านการรับรองแล้ว [DOC]

4. แบบรายงานสรุปการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์ทดลอง/แบบสรุปการใช้สัตว์ทดลอง เสนอต่อคณะกรรมการดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข [DOC]

5. คำรับรองนักวิจัย กรณีทดสอบสัตว์ด้วยสารเคมีที่ไม่ใช่เภสัชภัณฑ์หรือสารอื่นๆ [DOCX]