HOME IACUC POLICY & GUIDELINE TRAINING FORM REFERENCE COMPLAINT CONTACT US  
 

 

 

   
 

ประกาศ

อ้างถึง พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558
และตาม "นโยบายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองอย่างมีมนุษยธรรม" ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553
หากผู้ใดพบเห็นการกระทำอันคุกคาม และ/หรือ ละเมิดต่อสวัสดิภาพสัตว์ทดลอง กรุณาแจ้ง
1. ประธานคณะกรรมการดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
โทรศัพท์ 02 951 0000-11 ต่อ 99701
Email : busarawan.s@dmsc.mail.go.th
2. หัวหน้ากลุ่มสัตว์ทดลอง โทรศัพท์ 02 951 0000-11 ต่อ 99230
Email : navakanit.s@dmsc.mail.go.th
3. เลขานุการคณะกรรมการฯ โทรศัพท์ 02 951 0000-11 ต่อ 99267, 99350
Email : pojaporn.p@dmsc.mail.go.th
ผู้ให้ข้อมูลไม่จำเป็นต้องระบุชื่อ
ข้อมูลที่แจ้งทั้งหมดรวมทั้งข้อมูลของผู้แจ้ง จะถูกเก็บเป็นความลับ