• home»
  • บุคลากร»

บุคลากร

หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

  
นางสุกัญญา  กำแพงแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 99552
E-mail : sugunya.k@dmsc.mail.go.th

 

 

งานบริหารทั่วไป

  
นายทับ   แสงเสงี่ยม
ตำแหน่ง : พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ.2
เบอร์ภายใน : 99921
E-mail : -
นางธสชา  นิตศิริ
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
เบอร์ภายใน : 99551
E-mail : tasacha.n@dmsc.mail.go.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานจัดซื้อ

  
นายรัตนชัย  กิจสวัสดิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ     
เบอร์ภายใน : 99059
E-mail : rattanachai.k@dmsc.mail.go.th           
นางสุชาวดี  กลัดพ่วง
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
เบอร์ภายใน : 99029
E-mail : suchawadee.k@dmsc.mail.go.th
 
นางสาวชณาภรณ์  บุญหนา
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
เบอร์ภายใน : 99057
E-mail : chanaporn.b@dmsc.mail.go.th
 
นางสาวดลยา  ใหม่ตัน
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
เบอร์ภายใน : 99059
E-mail : donlaya.ma@dmsc.mail.go.th

 

 

งานจัดจ้าง

     
 
นางสาวกนกวรรณ  อมรเวช
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน : 99056
E-mail : kanokwan.a@dmsc.mail.go.th

 

 
 
นายวันชัย   กลัดพ่วง
ตำแหน่ง : พนักงานพัสดุ ส.2
เบอร์ภายใน : 99058
E-mail : wanchai.k@dmsc.mail.go.th
นายสมบูรณ์   ภูมิดิษฐ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช.2
เบอร์ภายใน : 99550
E-mail : -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานจ้างก่อสร้าง

     
  
นางสุพัตรา  เมฆแสน
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
เบอร์ภายใน : 99030
E-mail : supattra.m@dmsc.mail.go.th
นางสาวศุลีพร  จำแนกวุฒิ
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน : 98453
E-mail : suleeporn.j@dmsc.mail.go.th
 
นางสาวธิดารัตน์   จีระ
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
เบอร์ภายใน : 99055
E-mail : thidarat.j@dmsc.mail.go.th
                               
 

 เริ่มนับ 01 กันยายน 2557