• home»
 • กฏระเบียบ»
 • หนังสือเวียน»

กฏระเบียบ :: หนังสือเวียน

 • แนวทางการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
  เอกสารดาวน์โหลด : Document.pdf ,
 • ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๕๐ แนวทางการปฏิบัติงาน e-GP ระยะที่ 3
  เอกสารดาวน์โหลด : mof(GPC)04213_c150_100458.pdf ,
 • ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๖๘ แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๙ กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
  เอกสารดาวน์โหลด : scan0024.pdf ,
 • ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๖๙ แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
  เอกสารดาวน์โหลด : scan0025.pdf ,
 • ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๘๘ แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
  เอกสารดาวน์โหลด : Document188.pdf ,
 • ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๑๓ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในกรณีส่วนราชการนำร่องดำเนินการจัดหาพัสดุใหม่ ภายหลังดำเนินการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบฯ ๒๕๔๙
  เอกสารดาวน์โหลด : Document213.pdf ,
 • ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๔๓.๑/ว ๓๐๙ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบฯ ๒๕๓๕ และปัญหาที่พบบ่อยในการปฏิบัติตามระเบียบ
  เอกสารดาวน์โหลด : Document309.pdf ,
 • ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว.๖๘ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงิน กรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  เอกสารดาวน์โหลด : Document68.pdf ,
 • ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๒๔.๕/ว ๕๗๒ เรื่อง การส่งสำเนาสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  เอกสารดาวน์โหลด : Document572.pdf ,
 • ที่ สธ ๐๗๐๓/ว ๓๒๖ เรื่อง การจัดจ้างเอกชนออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง
  เอกสารดาวน์โหลด : Document326.pdf ,
 • ที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว๕๐๓ คู่มือแก้ไขสัญญางวดงานงวดเงิน (แนวทางปฏิบัติงานระบบ e-GP ระยะที่ ๓)
  เอกสารดาวน์โหลด : e-GP 3.pdf ,
 • ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๗ เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
  เอกสารดาวน์โหลด : Document.pdf ,
 • ที่ นร ๐๗๑๙.๒/ ว.๓๖ เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย
  เอกสารดาวน์โหลด : Doc.pdf ,
 • ที่ นร ๐๗๑๙.๑/ว ๔๙ เรื่อง อัตราราคางานต่อหน่วย
  เอกสารดาวน์โหลด : Doc1.pdf ,
 • ที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว ๔๖
  เอกสารดาวน์โหลด : Document 46.pdf ,
 • ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๔๗
  เอกสารดาวน์โหลด : Document 47.pdf ,
 • ที่ นร ๐๗๑๖/ว ๖๒ เรื่องการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
  เอกสารดาวน์โหลด : Doc17032559.pdf ,
 • ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๔๕ เรื่อง ขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุฯ
  เอกสารดาวน์โหลด : Document 299.pdf ,
 • ที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว ๑๘๕ ลว. ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การใช้งานรหัสมาตรฐานสินค้าและบริการ UNSPSC ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP
  เอกสารดาวน์โหลด : (UNSPSC) .pdf ,
 • ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๑๘๓ ลว. ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวณค่างาน ต้นทุนต่อหน่วยในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
  เอกสารดาวน์โหลด : Doc1 .pdf ,
 • ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๙๐ ลว. ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) เพิ่มเติม
  เอกสารดาวน์โหลด : Doc2 .pdf ,
 • ที่ กค ๐๔๐๕.๒/ว ๓๑๒ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษแก่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ขึ้นไป กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น
  เอกสารดาวน์โหลด : Document .pdf ,
 • ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๑๕ เรื่อง การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุฯ
  เอกสารดาวน์โหลด : Document 315 .pdf ,
 • ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๑๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ
  เอกสารดาวน์โหลด : 316 .pdf ,
 • ที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว ๓๓๕ เรื่อง การเร่งรัดการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
  เอกสารดาวน์โหลด : scan0079.pdf ,
 • ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๓๔๔ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการสนับสนุนการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของภาครัฐ
  เอกสารดาวน์โหลด : Document 344.pdf ,
 • ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๘๐ ลว. ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง กำหนดีรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุฯ
  เอกสารดาวน์โหลด : Document 380 .pdf ,
 • ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๔๒๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
  เอกสารดาวน์โหลด : Doc .pdf ,


เริ่มนับ 01 กันยายน 2557