news แบบสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เริ่มนับ 01 กันยายน 2557