เอกสารการควบคุมภายใน

แบบฟอร์มควบคุมภายใน

แบบฟอร์ม แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย

แบบฟอร์ม แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย

แบบฟอร์ม แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

กระดาษทำการควบคุมภายใน IA 01

 

ตัวอย่างเอกสารการควบคุมภายใน

ตัวอย่าง Flow Chart การจัดวางระบบการควบคุมภายใน

ตัวอย่างการเขียน FlowChart ตามระบบการควบคุมภายใน

ตัวอย่างการประเมินองค์ประกอบส่วนงานย่อย

ตัวอย่างคำสั่งคณะทำงานจัดวางและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับส่วนงานย่อย)

 

ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน

แบบสอบถามการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านพัสดุ

 แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านสารบรรณ

แบบสอบถามการควบคุมภายในการให้ข้อมูลข่าวสาร

แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านบุคลากร

 แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี

 

ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart) ของกระบวนงานภายในสำนักงานเลขานุการกรม

การจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding)

งานก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding)

งานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข)

การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

การจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding)

การจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างผ่านระบบ web online

การประเมินผู้ขายภายหลังการตรวจรับพัสดุ/สรุปผลการประเมิน

การประเมินและคัดเลือกผู้ขาย

การควบคุมพัสดุ

การควบคุมพัสดุ1

การสรรหาบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีการสอบแข่งขัน

การสรรหาบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีการสอบคัดเลือก

การทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การยืมเงินงบประมาณ

การรับรายงานการชำระค่าตรวจวิเคราะห์ผ่านระบบ Bill payment

การรับรายงานการชำระค่าตรวจวิเคราะห์ผ่านระบบ Teller payment

การตรวจใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการรับและนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน/เงินฝากคลัง

การรับหนังสือราชการ

การสื่อสารประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

การจัดทำข่าวเผยแพร่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

การจัดทำข่าวเผยแพร่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (DMSc)

 

 

 

 

 
 

 close
top