เอกสารการควบคุมภายใน

คู่มือปฏิบัติงานควบคุมภายใน 0600 WM 0021

    enlightened คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดคู่มือ

แบบฟอร์มควบคุมภายใน

แบบฟอร์ม แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย

แบบฟอร์ม แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย

แบบฟอร์ม แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

กระดาษทำการควบคุมภายใน IA 01

 

ตัวอย่างเอกสารการควบคุมภายใน

ตัวอย่าง Flow Chart การจัดวางระบบการควบคุมภายใน

ตัวอย่างการเขียน FlowChart ตามระบบการควบคุมภายใน

ตัวอย่างการประเมินองค์ประกอบส่วนงานย่อย

ตัวอย่างคำสั่งคณะทำงานจัดวางและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับส่วนงานย่อย)

 

ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน

แบบสอบถามการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านพัสดุ

 แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านสารบรรณ

แบบสอบถามการควบคุมภายในการให้ข้อมูลข่าวสาร

แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านบุคลากร

 แบบสอบถามการควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี

 

ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart) ของกระบวนงานภายในสำนักงานเลขานุการกรม

การจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding)

งานก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding)

งานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข)

การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

การจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding)

การจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างผ่านระบบ web online

การประเมินผู้ขายภายหลังการตรวจรับพัสดุ/สรุปผลการประเมิน

การประเมินและคัดเลือกผู้ขาย

การควบคุมพัสดุ

การควบคุมพัสดุ1

การสรรหาบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีการสอบแข่งขัน

การสรรหาบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีการสอบคัดเลือก

การทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การยืมเงินงบประมาณ

การรับรายงานการชำระค่าตรวจวิเคราะห์ผ่านระบบ Bill payment

การรับรายงานการชำระค่าตรวจวิเคราะห์ผ่านระบบ Teller payment

การตรวจใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการรับและนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน/เงินฝากคลัง

การรับหนังสือราชการ

การสื่อสารประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

การจัดทำข่าวเผยแพร่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

การจัดทำข่าวเผยแพร่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (DMSc)

 

 

 

 

 
 

 close
top