• home»
 • กฏระเบียบ»

กฏระเบียบ :: พระราชกฤษฎีกา / กฎกระทรวง

ประวัติการแบ่งส่วนราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 • พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2485
  เอกสารดาวน์โหลด : 2485.pdf ,
 • พระราชกฤษฏีกาจัดวางระเบียบราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2495
  เอกสารดาวน์โหลด : 2495.pdf ,
 • พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2517
  เอกสารดาวน์โหลด : 2517.pdf ,
 • พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2526
  เอกสารดาวน์โหลด : 2526.pdf ,
 • พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2533
  เอกสารดาวน์โหลด : 2533.pdf ,
 • พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2536
  เอกสารดาวน์โหลด : 2536.pdf ,
 • พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2540
  เอกสารดาวน์โหลด : 2540.pdf ,
 • กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2545
  เอกสารดาวน์โหลด : 2545.pdf ,
 • กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552
  เอกสารดาวน์โหลด : 2552.pdf ,


close
top