• home»
  • บุคลากร»

บุคลากร

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวอภิรดี เฉยรอด
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 99016
 
งานสื่อวิทยุโทรทัศน์และกิจกรรมพิเศษ
นายอภิสิทธิ์ เหมาะสมสกุล
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
เบอร์ภายใน : 99977
นางสาวสุนันทา สุขสุมิตร
ตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่
เบอร์ภายใน : 99978
นางจงกล เงินมาก
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ภายใน : 99081
นางสาวเพชรนภา ด้วงจาด
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เบอร์ภายใน : 99637
งานสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเผยแพร่
นางสาววิระวัญ อินทริง
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
เบอร์ภายใน : 99977
นางกิตติพร อิงคนินันท์
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ
เบอร์ภายใน : 99986
งานข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์
นายสุวรรณ โพธิ์มา
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ
เบอร์ภายใน : 99980
นายธีระพล ดีโสภา
ตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่
เบอร์ภายใน : 99980
งานเว็บไซต์และโสตทัศนูปกรณ์
นางสาววชิพร แดงอุทัย
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน
เบอร์ภายใน : 99979
นายพีรยุทธ คันทะชมภู
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เบอร์ภายใน : 99637
นายสรพล สินเจริญรุ่ง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
(ทดลองปฎิบัติราชการ 24 ส.ค.63- 24 ก.พ.64)
เบอร์ภายใน : 99978
   

 

เริ่มนับ 01 กันยายน 2557