• home»
  • บุคลากร»

บุคลากร

 หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางสาววิระวัญ อินทริง

ตำแหน่ง :  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

เบอร์ภายใน 99016

E-mail wirawan.i@dmsc.mail.go.th

 

งานสื่อวิทยุโทรทัศน์และกิจกรรมพิเศษ

นายสมศักดิ์ ดียิ่ง
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ
เบอร์ภายใน : 99977
E-mail : -

นางจงกล เงินมาก
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ภายใน : 99081

นางสาวสุนันทา สุขสุมิตร
ตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่
เบอร์ภายใน : 99978

 


 
 

งานสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเผยแพร่

นางสาววิระวัญ อินทริง
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 99016
นางกิตติพร อิงคนินันท์
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ
เบอร์ภายใน : 99977
นางสาวเพชรนภา ด้วงจาด
 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เบอร์ภายใน : 99637
E-mail : -
   

งานข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์

นายสุวรรณ โพธิ์มา
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ
เบอร์ภายใน : 99980
นายธีระพล ดีโสภา
ตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่
เบอร์ภายใน : 99017

งานเว็บไซต์และโสตทัศนูปกรณ์

นางสาววชิพร แดงอุทัย
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน
เบอร์ภายใน : 99979
นายพีรยุทธ คันทะชมภู
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เบอร์ภายใน : 99637
นายสรพล สินเจริญรุ่ง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
เบอร์ภายใน : 99978
     

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

นายสุวรรณ โพธิ์มา
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ
เบอร์ภายใน : 99980
นางสาวสุนันทา สุขสุมิตร
ตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่
เบอร์ภายใน : 99978

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

นางสาววิระวัญ อินทริง
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 99016
นางจงกล เงินมาก
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ภายใน : 99081

 

เริ่มนับ 01 กันยายน 2557