• home»
  • ติดต่อเรา»

ติดต่อเรา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 14 ชั้น 2 ห้อง 201
88/7 ซอยติวานนท์ 14  ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร: 0 2-951- 0000 ต่อ 99017, 99081 โทรสาร: 02-951-0312 , 02-591-1707
E-mail : prdmsc@dmsc.mail.go.th

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
อาคาร 14 ชั้น 2  เบอร์โทรภายใน 99016

งานข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์
อาคาร 14 ชั้น 2  เบอร์โทรภายใน 99017

งานสื่อวิทยุโทรทัศน์และกิจกรรมพิเศษ
อาคาร 14 ชั้น 2  เบอร์โทรภายใน 99977,99978

งานสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเผยแพร่
อาคาร 14 ชั้น 2  เบอร์โทรภายใน 99977,99081

งานเว็บไซต์และโสตทัศนูปกรณ์
อาคาร 14 ชั้น 2  เบอร์โทรภายใน 99637,99979

เริ่มนับ 01 กันยายน 2557