• home»
  • บุคลากร»

บุคลากร

หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่

   
นางอนงค์ เพ็ญภู่
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 99019
   
งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
นางสาวศิริวรรณ เจริญฉ่ำ
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์ภายใน : 98442
นางสาวอรพรรณ  ทบบัณฑิต
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน : 98443
นางสาวมัลติกา  น้อยกลัด
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ภายใน : 99062
นางสาวพิจิตรา  เนียมเปรม
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ภายใน : 99062
งานอัตรากำลัง
นางสาวสุจิตรา คุ้มโภคา
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 99063
นางสาววนิดา วงศ์สอาด
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์ภายใน : 99063
นางนันธิดา  จ้อยพึ่งพร
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์ภายใน : 99063
นางสาวธณัฐฐา  แจ่มจันทร์
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ภายใน : 99063
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นางสาวปรวดี กาลวิบูลย์
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์ภายใน : 99061
นางสาวสิตานุช ภู่สิทธิกุล
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์ภายใน : 99065
นางสาวกัญญาภัค  ล้วนงาม
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ภายใน : 99064
 

 
งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
นางประชุม ครุฑไทย
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์ภายใน : 99085
นางสาวจิรสุดา  โชติศรี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์ภายใน : 99085
 

 
   
งานบริหารทั่วไป
นางสาวนุชนาฏ  ศรีศักดา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์ภายใน : 99182
E-mail : nudchanard.s@dmsc.mail.go.th
นายสังคม หวังเลี้ยงกลาง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ภายใน : 98440

 เริ่มนับ 01 กันยายน 2557