• home»
 • กฏระเบียบ»
 • ลูกจ้างประจำ»

กฏระเบียบ :: ลูกจ้างประจำ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน/การเลื่อนขั้นค่าจ้าง

 • แบบประเมินผลลูกจ้างประจำ
 • หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าจ้างและให้ค่าตอบแทนพิเศษแก่ลูกจ้างประจำ ในวันที่ 1 เมษายน/1ตุลาคม
  เอกสารดาวน์โหลด : PE.pdf ,
 • หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวันมาปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่กรมฯ
  เอกสารดาวน์โหลด : work day for salary.pdf ,
 • ตารางการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
  เอกสารดาวน์โหลด : table PE.xls ,
 • การเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
  เอกสารดาวน์โหลด : DMSC GO PE salary 1 apr 62.pdf ,
 • การเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563
  เอกสารดาวน์โหลด : Memo GO 1 April 63.pdf ,
 • การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
  เอกสารดาวน์โหลด : Memo 1 Oct 2563.pdf ,

ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ

 • รายละเอียดประกาศหลักเกณฑ์การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ
 • ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ
  เอกสารดาวน์โหลด : DMSC not.PE.pdf ,
 • หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำ กลุ่มงานสนับสนุน จากระดับ 2 เป็นระดับ 3
  เอกสารดาวน์โหลด : PRO 2-3 PE.pdf ,
 • หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานจากระดับ 3 เป็นระดับ 4 ของลูกจ้างประจำในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  เอกสารดาวน์โหลด : PRO 3-4 PE.pdf ,
 • แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อปรับระดับชั้นงานจากระดับ 3 เป็นระดับ 4 ซึ่งเป็นตำแหน่งในกลุ่มงานสนับสนุน และกลุ่มงานช่าง
  เอกสารดาวน์โหลด : FORM 3-4 PE.pdf ,

หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำ

การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

 • การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
  เอกสารดาวน์โหลด : improve pe structure.pdf ,

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558
  เอกสารดาวน์โหลด : temp go pe 0406.4-115.pdf ,
 • ระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ.2544
  เอกสารดาวน์โหลด : Fiscal 2544.pdf ,
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ว 27 ลว 6 มี.ค.60
  เอกสารดาวน์โหลด : Fiscal V27 6.03.60.pdf ,
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ว 47 ลว.29 พ.ค.58
  เอกสารดาวน์โหลด : Fiscal V47 29.05.58.pdf ,
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ว 90 ลว.24 ส.ค.53
  เอกสารดาวน์โหลด : Fiscal V90 24.08.53.pdf ,
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ว 97 ลว.20 ก.ย.53
  เอกสารดาวน์โหลด : Fiscal V97 20.09.53.pdf ,


เริ่มนับ 01 กันยายน 2557