• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข้อมูลสำคัญ»

news ข้อมูลสำคัญ

แบบฟอร์มประกอบการกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ สำหรับสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1. ข้อมูลแสดงผลงานย้อนหลัง 3 ปี

2. แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการพิเศษเริ่มนับ 01 กันยายน 2557