• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข้อมูลสำคัญ»

news ข้อมูลสำคัญ

ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ด้วยระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ระดับกรม (DPIS 5.0)

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด  คลิกที่นี่เริ่มนับ 01 กันยายน 2557