• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข้อมูลสำคัญ»

news ข้อมูลสำคัญ

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามสายงาน

  นักบริหาร

  อำนวยการ

  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
  นายแพทย์
  นายสัตวแพทย์
  เภสัชกร
  นักเทคนิคการแพทย์
  นักฟิสิกส์รังสี
  นักวิชาการสาธารณสุข
  นักทรัพยากรบุคคล
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  นักจัดการงานทั่วไป
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  นักวิเทศสัมพันธ์ 
  นักวิชาการเงินและบัญชี
  นักวิชาการตรวจสอบภายใน
  นักวิชาการพัสดุ
  นักประชาสัมพันธ์
  นิติกร
  นักวิชาการเกษตร
  บรรณารักษ์

  เจ้าพนักงานธุรการ
  เจ้าพนักงานพัสดุ
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  เจ้าพนักงานการเกษตร
  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
  นายช่างไฟฟ้า
  เจ้าพนักงานห้องสมุดเริ่มนับ 01 กันยายน 2557