• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข้อมูลสำคัญ»

news ข้อมูลสำคัญ

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- บันทึกรับทราบการรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายฯ (คลิกที่นี่)

- ดาวน์โหลดรายงานผลการดำเนินการ (คลิกที่ภาพ)เริ่มนับ 01 กันยายน 2557