• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข้อมูลสำคัญ»

news ข้อมูลสำคัญ

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสุขของบุคลากร (Happinometer) และ สุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index: HPI) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลดสรุปผล (คลิกที่นี่)เริ่มนับ 01 กันยายน 2557