• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข้อมูลสำคัญ»

news ข้อมูลสำคัญ

การรายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561

- สรุปความก้าวหน้าโครงการระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561 (คลิกที่นี่)

- สรุปความก้าวหน้าโครงการระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (คลิกที่นี่)

- สรุปรายงานผลตามแผนปี 2561 งบพัฒนาบุคลากร เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (คลิกที่นี่)

 

 

 เริ่มนับ 01 กันยายน 2557