• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข้อมูลสำคัญ»

news ข้อมูลสำคัญ

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (คลิกที่นี่)เริ่มนับ 01 กันยายน 2557