• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • หนังสือแจ้งเวียน»

news หนังสือแจ้งเวียน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน/การเพิ่มค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 **(แก้ไขแบบฟอร์มเอกสาร 2 บัญชีสรุปรายละเอียดฯ)**

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร 2 บัญชีสรุปรายละเอียดการเพิ่มค่าจ้างประจำปีของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (แก้ไข) คลิกที่นี่เริ่มนับ 01 กันยายน 2557