• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • หนังสือแจ้งเวียน»

news หนังสือแจ้งเวียน

การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับรางวัลประเภทต่าง ๆ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

- หนังสือแจ้งเวียน (คลิกที่นี่)

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
- รายละเอียดการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 (คลิกที่นี่)
- แบบฟอร์มการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2562 (คลิกที่นี่)
- **แบบฟอร์มการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2562 (ฉบับปรับปรุง)** (คลิกที่นี่)

การคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข
- แบบเสนอชื่อคนดีศรีสาธารณสุข 2563 ปค.1 (คลิกที่นี่)
- แบบประเมินคนดีศรีสาธารณสุข 2563 ปค.2 (คลิกที่นี่)

การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
- รายละเอียดการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น (คลิกที่นี่)
- แบบประเมินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น (คลิกที่นี่)

การคัดเลือกเพชรพัสดุ
- รายละเอียดการคัดเลือกเพชรพัสดุ (คลิกที่นี่)
- แบบเสนอรายชื่อนักบริหารด้านการพัสดุ (คลิกที่นี่)

สรุปผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับรางวัลประเภทต่าง ๆ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (คลิกที่นี่)เริ่มนับ 01 กันยายน 2557