• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • หนังสือแจ้งเวียน»

news หนังสือแจ้งเวียน

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

- ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ (คลิกที่นี่)

- แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการ ปี 2562 (คลิกที่นี่)

- แบบฟอร์มแนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์การประเมิน ปี 2562 (คลิกที่นี่)เริ่มนับ 01 กันยายน 2557