• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • หนังสือแจ้งเวียน»

news หนังสือแจ้งเวียน

การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ตำแหน่งในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา

- เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (คลิกที่นี่) 

- หนังสือเวียนการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ตำแหน่งในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา (คลิกที่นี่) 

- แบบฟอร์ม “บัญชีรายละเอียดตำแหน่งในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีลักษณะงานวิจัยและพัฒนา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งเป็นระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ” (คลิกที่นี่) 

- แบบฟอร์มแบบประเมินค่างานตำแหน่งในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีลักษณะงานวิจัยและพัฒนา(คลิกที่นี่) 

- แบบฟอร์ม “แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ” (คลิกที่นี่) 

- แบบฟอร์ม “แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)” (คลิกที่นี่) เริ่มนับ 01 กันยายน 2557