• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป»

news ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เอกสารประกอบโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจของกรม เรื่อง “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับนักพัสดุมือใหม่”

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม (คลิกที่นี่)เริ่มนับ 01 กันยายน 2557