• home»
  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม»

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มการลาศึกษา/ฝึกอบรม (ในประเทศ/ต่างประเทศ), ทัศนศึกษา

การลาศึกษา/ฝึกอบรมในประเทศ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การลาไปประชุม/ศึกษา/ฝึกอบรม /ดูงาน/วิจัย ต่างประเทศ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การลาทัศนศึกษา
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการประเมินผลการทดลองฯ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มการลา

แบบใบลาต่าง ๆ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แบบแจ้งขอโอน/ย้าย

แบบฟอร์ม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แบบสำรวจข้อมูลเจ้าของสิทธิในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลระบบใหม่

แบบฟอร์ม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มเกี่ยวกับสวัสดิการกรมฯ

แบบฟอร์ม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การประเมินผลงานวิชาการ

ระดับเชี่ยวชาญ/ทรงคุณวุฒิ : แบบฟอร์ม
ระดับเชี่ยวชาญ/ทรงคุณวุฒิ : หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มทำบัตร และเครื่องแต่งกาย

แบบฟอร์ม
แนวทางการขอมีบัตร และเครื่องแต่งกาย
เครื่องแต่งกาย

แบบฟอร์มประกอบการกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ สำหรับสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แบบฟอร์ม

การจัดสรรตำแหน่ง และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินการตัวชี้วัดที่ 7.2

แบบฟอร์ม

การประเมินผลการปฏิบัติงาน/การเพิ่มค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มเอกสาร 2 (แก้ไข)

แบบฟอร์มคำขอรับเงินและหนังสือสัญญาการรับเงินเพิ่มพิเศษ

แบบฟอร์ม

คู่มือ Work Manual (WM) และ แบบฟอร์ม FM

คู่มือ WM
แบบฟอร์ม FM
เอกสารประกอบ

แบบฟอร์มการลาออก

แบบฟอร์มการลาออกของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ตัวอย่าง
แนวทางปฏิบัติ
แบบหนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้างของพนักงานราชการ
หลักเกณฑ์การลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้างของพนักงานราชการ
แบบหนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

แบบฟอร์มแสดงเจตนาบำเหน็จตกทอด

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564

แบบฟอร์ม

หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการฯ ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

ระดับชำนาญงาน : แบบฟอร์ม
ระดับชำนาญงาน : หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ (สำหรับข้าราชการบำนาญ)

แบบฟอร์ม

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ

แบบฟอร์ม

แบบส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสัญญาจ้าง

แบบฟอร์ม


เริ่มนับ 01 กันยายน 2557