• home»
  • ติดต่อเรา»

ติดต่อเรา

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 14 ชั้น 4
88/7 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร: 02 591 5232  โทรสาร: 02 591 5232, 02 965 9733

E-mail :hr_dmsc@dmsc.mail.go.th

หัวหน้าฝ่ายเจ้าหน้าที่
อาคาร 14 ชั้น 4 ห้อง 403  เบอร์โทรภายใน 99019 , เบอร์โทรศัพท์ 02 591 5232 , โทรสาร 02 591 5232

งานบริหารทั่วไป
อาคาร 14 ชั้น 4 ห้อง 403  เบอร์โทรภายใน 99182 , เบอร์โทรศัพท์ 02 591 5232 , โทรสาร 02 591 5232

งานอัตรากำลัง
อาคาร 14 ชั้น 4 ห้อง 403  เบอร์โทรภายใน 99063 , เบอร์โทรศัพท์ 02 591 5232 , โทรสาร 02 591 5232

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
อาคาร 14 ชั้น 4 ห้อง 403  เบอร์โทรภายใน 99062  เบอร์โทรศัพท์ 02 591 5232 , โทรสาร  02 591 5232

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อาคาร 14 ชั้น 4 ห้อง 403  เบอร์โทรภายใน 99018, 99065, 99061, 99064 เบอร์โทรศัพท์ 02 965 9733 , โทรสาร 02 965 9733

งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
อาคาร 14 ชั้น 4 ห้อง 403  เบอร์โทรภายใน 99085 , เบอร์โทรศัพท์ 02 591 5232 , โทรสาร 02 591 5232

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
อาคาร 14 ชั้น 4  เบอร์โทรภายใน 99886, 99887 , เบอร์โทรศัพท์ 02 591 5232 , โทรสาร 02 591 5232เริ่มนับ 01 กันยายน 2557