• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป»

ข่าวสารและกิจกรรม

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรม เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3”

ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


 

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการ e-GP

ภาพรวม e-GP ระยะที่3

คู่มือวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือ e-Bidding (จัดทำร่าง-บริหารสัญญา)

คู่มือ e-Bidding (เพิ่มโครงการ-ประกาศผู้ชนะ)

 close
top