• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป»

ข่าวสารและกิจกรรม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 

ตามคู่มือการรักษาความเป็นกลางและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 0600 WM 0036

รายละเอียด คลิกที่นี่close
top