• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)»

ข่าวสารและกิจกรรม

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Award)

รางวัลนี้มีวัตถุประสงค์เป็นการยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทย สร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องเชิดชูหน่วยงานองค์กรหรือสถาบันทั้งภาครัฐ และเอกชนให้เป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนเป็นการสร้างกระแสให้เกิดค่านิยมส่งเสริมการบริการจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และรับผิดชอบต่อสังคมclose
top