• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)»

ข่าวสารและกิจกรรม

รับมอบเงินสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับมอบเงินสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สนับสนุนในการป้องกันบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จากคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60close
top