• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)»

ข่าวสารและกิจกรรม

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจของกรม เรื่อง “ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับนักพัสดุมือใหม่” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ โดยมีวิทยากรจาก กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง มาบรรยายให้ความรู้close
top