• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป»

ข่าวสารและกิจกรรม

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรม “การชี้แจงเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข”

ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30-14.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรม
“การชี้แจงเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข”

 close
top