• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป»

ข่าวสารและกิจกรรม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ผลการประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  

     อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่close
top