• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป»

ข่าวสารและกิจกรรม

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชิญผู้สนใจนำเครื่องวัดความดันโลหิต มาทดสอบความแม่นยำ ฟรี..!!

 
 
เครื่องวัดความดันโลหิต เป็นเครื่องมือแพทย์ที่มีไว้เพื่อตรวจสุขภาพ โดยประชาชนสามารถหาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติไว้ใช้งานได้ด้วยตนเองที่บ้านเพื่อวัดความดันโลหิตของตนเอง หรือญาติผู้ใหญ่ซึ่งเป็นการเฝ้าระวังสุขภาพ โดยเฉพาะในผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงหรือผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิต การทราบค่าความดันโลหิตที่ถูกต้องแม่นยำ จะช่วยในการดูแลและเฝ้าระวังสุขภาพของผู้ป่วย ดังนั้น เครื่องวัดความดันโลหิตที่ใช้งานจึงควรได้รับการทดสอบความแม่นยำเทียบค่ากับเครื่องมือมาตรฐาน อย่างน้อย 1 ครั้งในช่วงเวลา  2 ปี เพื่อสร้างความมั่นใจในผลการวัด ทั้งนี้หากพบว่าเครื่องวัดความดันโลหิตมีค่าผิดพลาดเกินเกณฑ์การยอมรับ  ผู้ใช้งานจะได้ทราบ และมีการหาวิธีแก้ไขหรือหากเครื่องไม่ผ่านเกณฑ์การยอมรับเรื่องอัตราการรั่วของความดันในระบบ อาจมีสาเหตุมาจากอุปกรณ์ชำรุด เช่น สาย ท่อลมภายในเครื่องชำรุดหรือเสื่อมสภาพ เมื่อเปลี่ยนอะไหล่ หรือซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่ชำรุด ก็สามารถนำกลับมาใช้งานได้ 
 
เนื่องในวันความดันโลหิตสูงโลก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ ร่วมกับ สำนักงานเลขานุการกรม จัดกิจกรรมเนื่องในวันความดันโลหิตสูงโลก ในวันที่ 16 -17 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 – 19.00 น. บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีกระทรวงสาธารณสุข โดยมีกิจกรรมดังนี้
                   - ให้บริการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแก่ประชาชนทั่วไปฟรี 
                   - การสาธิตการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตอย่างง่าย 
                   - ตรวจวัดความดันโลหิตฟรี
                   - กิจกรรมให้ความรู้เรื่องความดันโลหิตและลุ้นรับของที่ระลึกฟรี 
 
***
 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โทร. 0 2951 0000 ต่อ 99977, 99017close
top