• home»
  • บุคลากร»

บุคลากร

บุคลากรข้าราชการ

หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง
นายวิทยา สันติภาพ
ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
เบอร์ภายใน : 99315
E-mail :Withaya.s@dmsc.mail.go.th
นายบุญส่ง สุริวรณ์
ตำแหน่ง :  นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
เบอร์ภายใน : 99995 , 99314
E-mail : -
 
นายฐิติวัฒน์  พลายละหาร
ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
เบอร์ภายใน : 99020
E-mail : Thitiwat.p@dmsc.mail.go.th
นายอรรถพล ถมยาแก้ว
ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
เบอร์ภายใน : -
E-mail : -
บุคลากรลูกจ้างประจำ
นายกำพล อุปผล
ตำแหน่ง : ช่างไม้
เบอร์ภายใน : 99699
E-mail : -
นายคัมภีร์ เกตุสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างทั่วไป
เบอร์ภายใน : 99995 , 99314
E-mail : -
บุคลากรพนักงานราชการ
นายภัคพล หนูล้อมทรัพย์
ตำแหน่ง : นายช่างอิเลกทรอนิกส์
เบอร์ภายใน : 99997
E-mail : -
   
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
นายธนู ทองสว่าง
ตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกล
เบอร์ภายใน : 99699
E-mail : -
นายเรืองชัย บัณฑิตพรหมชาติ
ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้า
เบอร์ภายใน : 99997
E-mail :-
       
นายสถิต สุขเหลือ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างทั่วไป
เบอร์ภายใน : 99996
E-mail :-
นางสาวกุลณัฐ ศิริวรรณ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ภายใน : 99316
E-mail : -

 เริ่มนับ 01 กันยายน 2557