• home»
  • บุคลากร»

บุคลากร

บุคลากรข้าราชการ

     
หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง
นายวิทยา สันติภาพ
ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน
เบอร์ภายใน : -
E-mail :
นายวัฒนา เหล็กเพชร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเผยแพร่ชำนาญงาน
เบอร์ภายใน : -
E-mail :
นายบุญส่ง สุริวรณ์
ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน
เบอร์ภายใน : -
E-mail :
นายสมพร โรมรัน
ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
เบอร์ภายใน : -
E-mail :
บุคลากรลูกจ้างประจำ
นายกำพล อุปผล
ตำแหน่ง : ช่างไม้
เบอร์ภายใน : -
E-mail :
นายคัมภีร์ เกตุสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างทั่วไป
เบอร์ภายใน : -
E-mail :
บุคลากรพนักงานราชการ
นายภัคพล หนูล้อมทรัพย์
ตำแหน่ง : นายช่างอิเลกทรอนิกส์
เบอร์ภายใน : -
E-mail :
   
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
นายสุกรี สมสมัย
ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้า
เบอร์ภายใน : -
E-mail :
นายเรืองชัย บัณฑิตพรหมชาติ
ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้า
เบอร์ภายใน : -
E-mail :
นายธนู ทองสว่าง
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค
เบอร์ภายใน : -
E-mail :
นายวิวัฒน์ คุณานุวัฒน์วงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างทั่วไป
เบอร์ภายใน : -
E-mail :
นายสถิต สุขเหลือ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างทั่วไป
เบอร์ภายใน : -
E-mail :
น.ส.กุลณัฐ ศิริวรรณ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ภายใน : -
E-mail :

 เริ่มนับ 01 กันยายน 2557