• home»
 • กฏระเบียบ»
 • กฎหมายที่ยกเลิกแล้ว»

กฏระเบียบ :: กฎหมายที่ยกเลิกแล้ว

 • ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้จากการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2544
  เอกสารดาวน์โหลด : law2544.pdf ,
 • ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการสาธารณสุข พ.ศ. 2546
  เอกสารดาวน์โหลด : law2546.pdf ,
 • ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2547
  เอกสารดาวน์โหลด : law2547.pdf ,
 • ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2549
  เอกสารดาวน์โหลด : law2549.pdf ,
 • ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2550
  เอกสารดาวน์โหลด : law2550.pdf ,
 • ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2551
  เอกสารดาวน์โหลด : law2551.pdf ,


เริ่มนับ 01 กันยายน 2557