• home»
 • กฏระเบียบ»
 • กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง»

กฏระเบียบ :: กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

 • ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยเงินรายรับจากการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข พ.ศ.2550
  เอกสารดาวน์โหลด : researchMoph.pdf ,
 • ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยเงินรายรับจากการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข(ฉบับที่2) พ.ศ.2551
  เอกสารดาวน์โหลด : budgetResearch.pdf ,
 • ประกาศกรมวิทยาศาสตร์-การแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ผู้ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2552
  เอกสารดาวน์โหลด : regulations6_0.pdf ,
 • ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ดำเนินงานวิจัย พ.ศ.2550
  เอกสารดาวน์โหลด : supportResercher.pdf ,
 • ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยการมอบอำนาจของผู้อำนวยการกองให้ข้าราชการในกอง พ.ศ.2544
  เอกสารดาวน์โหลด : director44.pdf ,
 • ประกาศกรมวิทยาศาสตร์-การแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์จาก ดีเอ็นเอ จากตัวอย่างที่จัดเก็บตามโครงการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ ของกรมวิทยา-ศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2555
 • ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย ฉบับลงวันที่ 15 ต.ค.2550
  เอกสารดาวน์โหลด : QAXray.pdf ,
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
  เอกสารดาวน์โหลด : Act-2551.pdf ,
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  เอกสารดาวน์โหลด : Act-2534-update.pdf ,
 • กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
  เอกสารดาวน์โหลด : Regulation-2556.pdf ,
 • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
  เอกสารดาวน์โหลด : Act-2539.pdf ,
 • พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
  เอกสารดาวน์โหลด : Act-2539-2.pdf ,
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
  เอกสารดาวน์โหลด : regulation2539.pdf ,
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550
  เอกสารดาวน์โหลด : decree2550.pdf ,
 • พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  เอกสารดาวน์โหลด : Act2537-update.pdf ,
 • พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  เอกสารดาวน์โหลด : Act-Patent (No. 3)2542.pdf , Act-Patent (No. 2)-2535.pdf , Act2522-update.pdf ,
 • ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่องข้อมูลในการดูแลเชื้อโรคตามระดับความเสี่ยง ลงวันที่ 14 ก.ย. 56


เริ่มนับ 01 กันยายน 2557