• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)»

news ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)

ฝ่ายนิติการ

1. งานด้านกฎหมายและคดี
2. งานนิติกรรมและสัญญา
3. การมอบอำนาจ
4. ดำเนินการเกี่ยวกับวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการรักษาวินัยของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ
5. ดำเนินการเดี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา
6. เผยแพร่ให้ความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านกฎหมาย ระเบียบการปฏิบัติและวินัยเริ่มนับ 01 กันยายน 2557