• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป»

news ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สะกิดกฎหมาย

ทายาทตามกฎหมาย มี 2 ประเภท 

1. ทายาทโดยธรรม

2. ผู้รับพินัยกรรม

ซึ่งทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629

มี 6 ลำดับ ดังนี้ และภายใต้บังคับแห่งมาตรา 1630 วรรค 2 แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลัง คือ

1. ผู้สืบสันดาน

2. บิดามารดา

3. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน

4. พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน

5. ปู่ ย่า ตา ยาย

6. ลุง ป้า น้า อา

ส่วนคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นมีฐานะเป็นทายาทโดยธรรม และภายใต้บทบัญญัติมาตรา 1635 ได้กำหนดอัตราส่วนในการรับมรดกของคู่สมรสไว้อีกด้วย

 เริ่มนับ 01 กันยายน 2557