• home»
  • เกี่ยวกับหน่วยงาน»
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ»

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์
บริหารจัดการเด่น เน้นคุณภาพบริการ ประสานงานฉับไว

 

พันธกิจ  

1. จัดระบบและดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร (บุคคล งบประมาณ พัสดุ)

       2. ประสานราชการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

4. ซ่อมบำรุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์และระบบสาธารณูปโภค

       5. จัดระบบรักษาความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อม และภูมิทัศน์

 close
top