• home»
  • เกี่ยวกับหน่วยงาน»
  • ประวัติความเป็นมา»

ประวัติความเป็นมา

 

สำนักงานเลขานุการกรม เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2485  และได้มีการพัฒนา ปรับปรุงโครงสร้าง บทบาทภารกิจ ให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหลักของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด  จนกระทั่งปัจจุบัน กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552  กำหนดให้สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม

2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม

3. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม             

4. จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม

5. ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของกรม เผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของกรม

6. ซ่อมบำรุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์และระบบสาธารณูปโภค

7. ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม

8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

รายนามเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
1. นายเชย  วัณณรถ                        ปี 2506 - 2514
2. นายอุดม  อังคะพินทุ                      ปี 2515 - 2524
3. นางสาวอำนวยพร  ตันติเวชกุล        1 มีนาคม 2525 - 20 กันยายน 2533
4. นางพรอุษา  วิริยโกศล                    19 กันยายน 2533 - 1 ตุลาคม 2553
5. นางกาญจนี  หวังถิรอำนวย              9 พฤศจิกายน 2553 - 30 กันยายน 2555
6. นางสาวจันทรวรรณ  วิวัฒนาพันธุ์     29 เมษายน 2556 - 30 กันยายน 2559
7.นางบุญญาติ เจริญสวรรค์                  11 มกราคม 2560 - ปัจจุบัน

 

   
เลขานุการกรม นางบุญญาติ เจริญสวรรค์
โทรศัพท์ 0-2951-0000 ต่อ 99007
E-mail

boonyart.c@dmsc.mail.go.th


 

 close
top