• home»
  • บุคลากร»

บุคลากร

หัวหน้าฝ่ายคลัง

     
นางสาววันทนา อัครปัญญาวิทย์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 99021
E-mail :
   
งานงบประมาณ
นางสาวณัฐวดี  สีเขียว
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน99089
E-mail :
นางณัฐพร  ชูเมือง
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน : 99043
E-mail :
นางสาวกัญจน์พร  มงคลศิระพัชร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์ภายใน : 99022
E-mail :
นางเสาวนีย์ เสาเหม
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์ภายใน : 98466
E-mail :

นางสาวเจษดาพร  พุ่มตาด
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์ภายใน : 98286
E-mail :
   

งานการเงิน

นางพัชราภรณ์ สมยา
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เบอร์ภายใน : 99186
E-mail :
นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีหรั่งไพโรจน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน : 98348
E-mail :
นางสาวจุฑามาศ  โทนคำ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัตการ
เบอร์ภายใน : 98350
E-mail :
นางรัชนี  คงขำ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เบอร์ภายใน : 99025
E-mail :
นางเบญจวรรณ ยงสมบูรณ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เบอร์ภายใน : 99073
E-mail :
นางสาวกรรณิการ์  ก้องสูงเนิน
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เบอร์ภายใน : 98282
E-mail :
นางสาววรรณภา  ใจเฉลา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เบอร์ภายใน : 98280
E-mail :
นางสาวฐิตาภา ร่าหมาน
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์ภายใน : 99024
E-mail :
นางสาววิภาดา  บุญมานะ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์ภายใน : 98284
E-mail :
นางสาวอรไพลิน  เจ็ดรัมย์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์ภายใน : 98281
E-mail :
นางพรศิริ  ประสาทกลาง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์ภายใน : 99074
E-mail :
นางสาวอุมาพร  ปิ่นนาค
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์ภายใน : 98284
E-mail :

 

นางสาววนัชพร  วันทาพรม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์ภายใน : 99074
E-mail :
   
งานบัญชี
นายพิเชษฐ  ชมดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เบอร์ภายใน : 99070
E-mail :
นางสาเบญจลักษณ์  รัตนวิศ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน : 99071
E-mail :
นางสาวชญานุช  กันหล้า
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์ภายใน : 99126
E-mail :
นางสาวนฤพัทธ์  ทับมณี
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์ภายใน : 99126
E-mail :
นางสาวพจนาถ  โพธิ์พักตร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์ภายใน : 98285
E-mail :
นางสาวจิราพร  ศรียะวงศ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์ภายใน : 99023
E-mail :

 

 เริ่มนับ 01 กันยายน 2557