• home»
  • บุคลากร»

บุคลากร

หัวหน้าฝ่ายคลัง

     
นางสาววันทนา อัครปัญญาวิทย์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 99021
E-mail :
   
งานงบประมาณ
นายพิเชษฐ ชมดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เบอร์ภายใน : 98089
E-mail :
นางสาวณัฐวดี สีเขียว
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน : 99043
E-mail :
นางเสาวนีย์ เสาเหม
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์ภายใน : 98466
E-mail :
   

งานการเงิน

นางพัชราภรณ์ สมยา
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เบอร์ภายใน : 99186
E-mail :
นางพรทิพย์ เพ็ญประยูร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เบอร์ภายใน : 99186
E-mail :
นางรัชนี คงขำ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เบอร์ภายใน : 99025
E-mail :
นางสุรางคนา คำล้ำเลิศ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เบอร์ภายใน : 99585
E-mail :
นางเบญจวรรณ ยงสมบูรณ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เบอร์ภายใน : 99073
E-mail :
นางสาวเบญจลักษณ์ รัตนวิศ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เบอร์ภายใน : 99585
E-mail :
นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีหรั่งไพโรจน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์ภายใน : 99025
E-mail :
นางสาวฐิตาภา ร่าหมาน
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์ภายใน : 99073
E-mail :
นางประทิน สุทธิประดิษฐ์
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ ส 4
เบอร์ภายใน : 99024
E-mail :
นางพรศิริ ประสาทกลาง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ภายใน : 99074
E-mail :
นางสาวยุวดี มินศรี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์ภายใน : 99024
E-mail :
   
งานบัญชี
นางสาวเบญจรัตน์ เนื่องขันขวา
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เบอร์ภายใน : 99070
E-mail :
นางสาวสุจิราภรณ์ จอมประเสริฐ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน : 99126
E-mail :
นางสาววรรณภา ใจเฉลา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เบอร์ภายใน : 99126
E-mail :
นางชัญญานุช กันหล้า
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์ภายใน : 99126
E-mail :
นางสาวพรสิทธิ์ ศรีหนองเป็ด
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์ภายใน : 99023
E-mail :
นางสาวทิฆัมพร ตาลมะธุ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์ภายใน : 99023
E-mail :

 เริ่มนับ 01 กันยายน 2557