• home»
 • กฏระเบียบ»
 • ระเบียบ»

กฏระเบียบ :: ระเบียบ

 • การะเบียบว่าด้วยรบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548,(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551, (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552,(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554, (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
 • ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
  เอกสารดาวน์โหลด : Regulation-2551.pdf ,
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
  เอกสารดาวน์โหลด : Ministry of Finance2553.pdf ,
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549,(ฉบับที่2) พ.ศ.2552, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
  เอกสารดาวน์โหลด : regulation-supplies2535.pdf ,
 • .ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
  เอกสารดาวน์โหลด : regulation-supplies-electronic2549.pdf ,
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
  เอกสารดาวน์โหลด : regulations for work outside office hours 2550.pdf ,
 • .ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551, (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
 • .ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ รักษาพยาบาล พ.ศ. 2545
  เอกสารดาวน์โหลด : medical benefits to 2545.pdf ,
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2550
  เอกสารดาวน์โหลด : pension2550.pdf ,
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2527
  เอกสารดาวน์โหลด : pension2527.pdf ,
 • ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2536,(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2544, (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556, (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
 • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562


เริ่มนับ 01 กันยายน 2557