• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • หนังสือเวียนฝ่ายคลัง»

news หนังสือเวียนฝ่ายคลัง

การปรับปรุงบัญชีรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า

รายละเอียดหนังสือ สธ 0601.03/ว 1768 ลว.2 ตุลาคม 2561

แบบฟอร์มรายได้ค่าบริการเริ่มนับ 01 กันยายน 2557