• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • หนังสือเวียนฝ่ายคลัง»

news หนังสือเวียนฝ่ายคลัง

ขอให้จัดทำข้อมูลวัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายละเอียดหนังสือ สธ 0601.03/ว 1746 ลว.27 กันยายน 2561

วัสดุคงคลัง (ส่วนกลาง)  30 กันยายน 2561

รหัสหมวดพัสดุ

แบบฟอร์มวัสดุคงเหลือปี 2561เริ่มนับ 01 กันยายน 2557