• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • หนังสือเวียนฝ่ายคลัง»

news หนังสือเวียนฝ่ายคลัง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าจ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม ระหว่างประเทศ 2549

อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่เริ่มนับ 01 กันยายน 2557