• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าวฝากจากฝ่ายคลัง»

news ข่าวฝากจากฝ่ายคลัง

แจ้งรหัสการเบิกจ่ายงบลงทุนเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบที่ 1)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0601.03/ว 557 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 Download

รหัสการเบิกจ่ายจ่าย (เอกสารแนบ 1) Download

รายละเอียดเงินเหลือจ่ายตัดโอนคืนกรม (เอกสารแนบ 2) Download

 

 เริ่มนับ 01 กันยายน 2557