• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าวฝากจากฝ่ายคลัง»

news ข่าวฝากจากฝ่ายคลัง

รายงานผลการโอนยอดเบิกจ่าย ตามรหัสงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน ไปยังรหัสงบประมาณ 2563 (ZFMRS0913)

1.กลุ่มตรวจสอบภายใน  Download
2.สำนักงานเลขานุการกรม  Download
3.สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย  Download
4.สถาบันชีววัตถุ  Download

5.กองแผนงานและวิชาการ

 Download
6.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ Download
7.สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ Download
8.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข Download
9.สถาบันวิจัยสมุนไพร Download
10.สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร Download
11.สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ Download
12.สำนักยาและวัตถุเสพติด Download
13.สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ Download
14.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร Download
15.สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ Download
16.กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม Download
17.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพท์ที่ 1 เชียงใหม่ Download
18.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพท์ที่ 1/1 เชียงราย Download
19.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพท์ที่ 2 พิษณุโลก Download
20.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพท์ที่ 3 นครสววรรค์ Download
21.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพท์ที่ 4 สระบุรี Download
22.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพท์ที่ 5 สมุทรสงคราม Download
23.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพท์ที่ 6 ชลบุรี Download
24.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพท์ที่ 7 ขอนแก่น Download
25.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพท์ที่ 8 อุดรธานี Download
26.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพท์ที่ 9 นครราชสีมา Download
27.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพท์ที่ 10 อุบลราชธานี Download
28.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพท์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี Download
29.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพท์ที่ 11/1 ภูเก็ต Download
30.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพท์ที่ 12 สงขลา Download
31.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพท์ที่ 12/1 ตรัง Download

 เริ่มนับ 01 กันยายน 2557