• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าวฝากจากฝ่ายคลัง»

news ข่าวฝากจากฝ่ายคลัง

Bill Payment

       ใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment)

 

หมายเลขอ้างอิงการทำรายการใน Reference 2

 เริ่มนับ 01 กันยายน 2557